Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Project Managers


Project managers


Published 1 January 2019


De project managers is verantwoordelijk voor;


Geeft vorm en uitvoering aan het strategisch beleid en geeft leiding aan de implementatie van dit beleid.

Geeft richting en sturing aan het ontwikkelen van de visie voor korte en lange termijn en draagt zorg voor een proces waarin managers, medewerkers en externe stakeholders geïnspireerd worden om hier aan mee te doen.


Geeft sturing aan de blijvende ontwikkeling van de organisatie en draagt de verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsniveau van geleverde zorg- en dienstverlening.


Geeft rechtstreeks leiding aan de (locatie)directeuren en leidinggevenden van de resultaatverantwoordelijke eenheden en stafafdelingen.


Geeft invulling aan maatschappelijk ondernemerschap en blijft streven naar goed evenwicht in belang van cliënten, verwanten en medewerkers.


Vertegenwoordigt United Cultures op strategische wijze in het brede maatschappelijk veld; landelijk, regionaal en lokaal. Treedt actief naar buiten en draagt zorg voor een duidelijke herkenbare positionering, inbreng en invloed van de organisatie.


Is eindverantwoordelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering en bewaakt de financiële continuïteit van de organisatie.


Zorgt voor een constructieve, effectieve en transparante samenwerking met de directeur en bestuur.


Treedt op als gewaardeerd gesprekspartner en externe stakeholders.


Bewezen bestuurlijke kwaliteiten.


Voldoende ervaring in de cultuur, educatie ecomonie en politiek.


Proactief en daadkrachtig innoverend en ondernemend.


Een krachtige netwerker, in staat om goede samenwerkingsrelaties op te bouwen en te onderhouden, en de belangen van United Cultures te behartigen.


Een heldere visie op toekomstige ontwikkelingen en de plaats en rol die cultuur, educatie ecomonie en instelling zoals United Cultures er in hebben.


Een faciliterend en dienend leider die uitdaagt, richting en ruimte geeft.


Erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie.


Heeft een academisch werk en denkniveau.


Beheren financiële middelen en de daarbij behorende contracten.


Verzorgen van de administratie betreffende de inkomsten en uitgaven.


Het zorgdragen voor alle verzekeringen.


Opstellen balans, resultatenrekening en begroting.


Het doen van betalingen namens de project.


Zorg dragen voor de inning van gelden: contributies, donaties, boetes, sponsorgelden, subsidies, e.d.


Verzorgen voortgangsreportages en jaarverslag voor project.


Verantwoording afleggen aan de kascommissie.


Rapporteren aan het bestuur.


Beoordelen begrotingsvoorstellen en het opstellen van een ontwerpbegroting en deze voorleggen aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.


Relevante competenties en persoonlijkheidskenmerken;


Authentiek en integer.


Stevige persoonlijkheid met empathie.


Kunnen luisteren, vertalen en verbinden.


Toegankelijk en communicatief vaardig op alle niveaus.


Humor en relativeringsvermogen.


Leiderschap met passie en lef.


Gericht op de ander te helpen groeien en successen te behalen.


Analytisch vermogen met slag- en daadkracht.


Maatschappelijk betrokken en belangstelling voor internationale culturen.


Competenties: visie, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, ondernemen, oordeelsvorming, integriteit en samenbindend leiderschap.